Over ons About us

Over Facadeclick About Facadeclick

Facadeclick is het unieke, circulaire product van Speed Building System, een Belgische onderneming opgericht in 2016. Het is een snelbouwsysteem waarbij zonder mortel of lijm snel een voegloze, circulaire gevel kan worden gebouwd met baksteen. De stenen worden als het ware ineen geklikt als LEGO-blokken.

Facadeclick wil met zijn unieke kliktechnologie klanten helpen om

  • circulair en duurzaam te werken,
  • kosten te besparen met een eenvoudig bouwproces,
  • hoogstaande kwaliteit te leveren
  • sterkere gevels te bouwen dan met de traditionele methode

Facadeclick is the unique, circular product of Speed Building System, a Belgian company founded in 2016. It is a rapid construction system where a jointless, circular facade can be quickly built with bricks without mortar or glue. The bricks are clicked together like LEGO blocks, so to speak.

With its unique click technology, Facadeclick aims to help customers to

  • work circularly and sustainably,
  • save costs with a simple construction process,
  • deliver high quality
  • build stronger facades than with the traditional method

Geschiedenis History

Het idee van Facadeclick is gepatenteerd en komt uit het brein van Patrick Vandenbempt. Als ervaren aannemer en projectontwikkelaar zocht hij naar een milieuvriendelijke oplossing voor de problemen waar iedereen in de bouw mee worstelde en vandaag nog worstelt.

De traditionele methode van metselen is immers arbeidsintensief en duur, weersafhankelijk, vereist schaarse vakmannen en vraagt om steeds meer verantwoorde keuzes omtrent materiaal, watergebruik en CO 2 -productie.

Samen met zijn zoon Jasper zocht hij naar een oplossing die al deze problemen in één keer deed verdwijnen.

The idea of Facadeclick is patented and comes from the mind of Patrick Vandenbempt. As an experienced contractor and project developer, he was looking for an environmentally friendly solution to the problems that everyone in the construction industry struggled with and still struggles with today.

After all, the traditional method of bricklaying is labor-intensive and expensive, weather-dependent, requires scarce craftsmen and demands increasingly responsible choices regarding materials, water use and CO 2 production.

Together with his son Jasper, he sought a solution that would make all these problems disappear at once.


Het doel: snel, circulair en sterk bouwen The goal: building fast, circular and strong

De vraag die centraal stond bij de ontwikkeling van de oplossing was: hoe kunnen we snel en foutloos een gevel bouwen die bovendien milieuvriendelijk en technisch beter is dan traditionele gevelbouw?

In een eerste testfase begonnen ze prefab gevels te bouwen in de fabriek. Maar die ervaring was niet helemaal positief. Ze hadden geen last meer van ongunstige weersomstandigheden, maar er konden beschadigingen ontstaan tijdens het transport en tijdens de plaatsing. Dat moest dus beter kunnen. De conclusie was dat de gevel nog altijd op de werf moest gebouwd worden. Maar hoe?

De mortel moest er tussenuit, want die bouwmethode had de reeds vermelde nadelen. Daarom namen ze hun toevlucht tot een droogbouwsysteem dat door iedereen kon gebruikt worden. Van daaruit nam Jasper Vandenbempt het over en werkte het idee technisch verder uit. Uiteindelijk werd het een systeem waarbij de stenen in elkaar klikken als LEGO-blokken.

Het eindresultaat kreeg de naam Facadeclick. Door simpelweg bakstenen te stapelen en met kunststof verbindingsstukken vast te zetten, is Facadeclick niet alleen sneller en circulair, maar ook nog eens twee keer sterker dan traditionele gevelbouw.

The central question in developing the solution was: how can we build a facade quickly and faultlessly that is also environmentally friendly and technically superior to traditional facade construction?

In a first test phase, they started building prefabricated facades in the factory. But that experience was not entirely positive. They no longer suffered from adverse weather conditions, but damage could occur during transport and during installation. So there had to be a better way to do that. The conclusion was that the facade still had to be built on site. But how?

The mortar had to be taken out, because that method of construction had the disadvantages already mentioned. So they resorted to a dry construction system that could be used by anyone. From there, Jasper Vandenbempt took over and further developed the idea technically. In the end, it became a system where the bricks click together like LEGO blocks.

The end result was named Facadeclick. By simply stacking bricks and securing them with plastic connectors, Facadeclick is not only faster and circular, but also twice as strong as traditional facade construction.

Informatie aanvraag Information inquiry